Infineon|英飞凌代理商|英飞凌官网-Infineon授权英飞凌一级代理商
提供英飞凌(Infineon)芯片、IGBT、即时报价、快速出货
 • 微控制器
  SAK-XE164GN-40F80L AA
 • 微控制器
  SAF-XE164F-48F66L AC
 • 微控制器
  SAK-XE164HN-24F80L AA
 • 微控制器
  SAK-XE164HN-40F80L AA
 • 微控制器
  SAK-XE164KN-16F80L AA
 • 微控制器
  SAK-XE164KN-24F80L AA
 • 微控制器
  SAK-XE164KN-40F80L AA
 • 微控制器
  SAK-XE164FN-40F80L AA
 • 微控制器
  SAF-XE164HN-40F80L AA
 • 微控制器
  SAK-XE164GN-24F80L AA
 • 英飞凌代理的长期订单优势货源:随时现货+极具竞争力的价格

  国内知名的从事英飞凌(Infineon)芯片及IGBT销售的英飞凌一级代理商,一手货源,大小批量出货